Opslag


Sø eller vandløb - sø, kilde og å

På gamle kort kan man se, at 25 % af Danmark for 200 år siden, var våde enge, sumpe og moser. Siden er Danmark blevet gennemdrænet pga. landindvinding, så i dag er de ferske vande ikke nær så fremtrædende. Alligevel har Danmark et stort antal kilder, bække, vandløb, åer, vandhuller og søer, som skaber særlige livsvilkår for dyr og planter. På grund af naturgenopretning er antallet af søer og vandhuller igen på vej op.

Søer deler man i to kategorier, de næringsrige og de næringsfattige søer. Hovedparten af Danmarks søer er næringsrige og er karakteriseret ved et rigt dyre- og planteliv. I den næringsrige sø vokser Vandaks, Hornblad, Tusindblad, Vandranunkel, Vandpest og Vandrøllike. Også flydebladsplanter, som f.eks. Hvid og Gul Åkande, Frøbid, Krebseklo og små arter af Andemad findes her. Søen har mange næringsstoffer, men ikke flere end de ophobes i planterne i løbet af vækstsæsonen. Det betyder, at der sædvanligvis kun er en ringe mængde planteplankton.
Vandet har sædvanligvis et højt kalkindhold som neutraliserer syren. Vandets pH-værdi er derfor neutral-basisk.

Den næringsfattige sø er karakteriseret af lavt indhold af næringssalte og kalk. Vandets pH-værdi er derfor neutral til sur. Denne søtype findes i hede- og klitområder samt skovsøer, der ikke har tilløb fra vandløb. Slåen Sø, som ligger midt inde i skoven nær Himmelbjerget og Madum sø i Rold Skov er f.eks. sådanne næringsfattige, klartvandede søer, som også kaldes lobeliesøer, efter blomsten Tvepibet Lobelia, der kun kan vokse her. Da vandet i de næringsfattige søer er fattigt på kultveilte kendetegnes vegetationen ved, at have grundstillede bladrosetter, der optager kultveilte fra søbunden. Ud over lobelia findes også Strandbo og Brasenføde.

I vandløbene afhænger floraen bl.a. af, om strømmen er stærk eller svag. Er strømmen stærk ses Sø-kogleaks, Pindsvineknob, arter af Vandranunkel, Pilblad og Vandaks. Er strømmen svag kan floraen være næsten som søernes. I den lille bæk findes f.eks. Tykbladet Ærenpris, Vandranunkel, Vandrøllike og arter af Vandstjerne.

Floraen varierer alt efter, om vi står ved kildevældet / kildens udspring, om vi står ved kilden eller om kilden har vokset sig til en stor å. Ved kildevældet findes Milturt, Brøndkarse og Vandkarse. I kilden findes Tykbladet Ærenpris, Vand Mynte og Eng Forglemmigej. I den øvre Å er de vigtigste arter Vandranunkel, Aks Tusindblad og Svømmende Vandaks og i den nedre å findes desuden Pindsvineknop og Glinsende Vandaks.

Floraen på bredder af søer og vandløb er beskrevet under ”Bred”.

Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt