Opslag


Moseskov - våd bund i skov og skovbevoksede moser

Skovsumpene er moser, som er bevoksede med træer som Pil, El, Birk, og Ask. Ligesom i højmoser og fattigkær er vandet her næringsfattigt. Bundfloraen indeholder tørvemosser (Spaghnum) I den skovbevoksede tørvemose findes Dunbirk, som er den af vores to birkearter, der bedst tåler den fugtige bund. Af træer og buske vil Tørst, Rødgran og Fyr også findes her. Af dværgbuske findes der Tranebær, Revling og Mosebølle. Urtevegetationen er sparsom, men Engviol og Skovstjerne vil bl.a. findes her. Halvgræsser som f.eks. Grå Star, Almindelig Star, Stjerne Star og Næb Star findes i rigt mål.

Moseskov kan også forekomme i skov med våd bund ved væld, vandløb og søer, hvor næringsrig jord og lang skovkontinuitet kan gøre moseskoven meget artsrig. Skoven med våd bund vil oftest være præget af El og Ask. Her er bundfloraen ofte meget artsrig. Mange træer, urter og halvgræsser trives i den fugtige jord. Af El findes både Rød- og Gråel. Flere Pil vokser her, Hvidpil, Skørpil og Gråpil. Af halvgræsser vokser Akselblomstret Star, Kærstar, Kæmpestar, Skovstar og Tyndakset Star. Af urter vokser bl.a. Almindelig Fredløs, Mjødurt, Angelik, Engkarse, Engnellikerod, Gul Anemone, Hjortetrøst, Kærtidsel Kåltidsel, Lundfladstjerne, Lundfredløs, Milturt, Sværtevæld og Vandkarse.Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt