Opslag


Bred - af søer og vandløb

Den næringsrige sø er kendetegnet af en veludviklet rørsump eller rørskov af Tagrør, Dunhammer, Siv, Pindsvineknop og Kogleaks. Ofte danner rørsumpen en bræmme hele vejen rundt om søen. Langbladet Ranunkel, Gul Iris, Lodden Dueurt, Almindelig Mjødurt, Gærdesnerle, Vejbred Skeblad, Gifttyde vil f.eks. også findes her.

Den næringsfattige søtype er kendetegnet ved høj surhed (lav pH-værdi) og forekommer på næringsfattig, sandet jordbund. Er søen ren består bredvegetationen af arter som f.eks. forskellige Star, Kogleaks, Skjolddrager, Sværtevæld, Kærsvovlrod, Sumppadderok, Sumpstrå og Smalbladet Dunhammer. Lobeliesøens bred er præget af de små græslignende rosetter af lobelieplanter, som vokser på lavvandede områder. Brasenføde findes også her.

Kildernes vand er rent og klart og lige når det springer op af jorden, har det året rundt en temperatur på 8 grader. Vandet stammer fra dybe jordlag som ikke påvirkes af årstidernes temperatursvingninger. På land omkring kilderne kan der være en artsrig vegetation af planter, der nyder godt af, at jorden hele tiden er godt vandet. Det er Vandkarse, Brøndkarse, Milturt, Engnellikerod, Engkabbeleje, Vibefedt, Majgøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. Træer og buske vokser ikke i den kølige og vandmættede jordbund. Derfor er der gode lysforhold for urter og mosser.

Frodigheden og sammensætningen af planterne langs vandløbets bredder afhænger af, hvor mange næringsstoffer der er i vandløbet og afhænger ikke mindst af, hvor mange næringsstoffer der tilføres fra de omgivende marker. Hvis vandløbet løber gennem dyrkede arealer får åbredderne masser af næringsstoffer og så vokser der Tagrør, Stor Nælde, Kæmpebjørneklo, Kåltidsel, Lodden dueurt, og Bittersød Natskygge. Løber vandløbet derimod gennem natur med enge, overdrev og skov, vil der være en artsrig vegetation af sump- og engplanter, f.eks. Vand Mynte, Vandkarse, Engkarse, Engforglemmigej, Bukkeblad, Engkabbeleje, Tykbladet Ærenpris, Brudelys, Sødgræs og Kogleaks.

Af træer, er det kun Rødel, som kan klare at stå med rødderne i vand.

Vandplanter i søer og vandløb er beskrevet under ”Sø eller vandløb”Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt